cl_maintenanceAndUpdateFrequency

daily

14 record(s)
 
Type of resources
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
License
Contact for the resource
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 14
  • Samenvatting van het controleverslag (cv) van omgevingsinspecties van de milieuvoorwaarden (voorwaarden gekoppeld aan de vergunning die een bedrijf heeft om te mogen exploiteren: algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden) Controles vanaf 15 juli 2023 Controles die niet getoond worden: - controles op bureel; - transportcontroles op vervoer van afvalstoffen; - controles bij particulieren zoals EMS metingen; - controles op bronsortering.

  • De dataset bevat alle actief openbare documenten die onderdeel vormen van project-MER’s en verzoeken tot ontheffing van de project-MER-plicht. Zowel afgeronde als lopende project-MER’s en verzoeken tot ontheffingen zijn terug te vinden in de kaartlaag project-m.e.r.. Projectgebieden werden ingetekend en zijn zo terug te vinden op deze kaartlaag. Niet alle projectgebieden zijn echter eenvoudig intekenbaar (vb. lijninfrastructuren, grondwaterwinningen, …). Indien de contour niet specifiek ingetekend kon worden, werden de gemeentegrenzen van de gemeente waarin het projectgebied ligt gebruikt als (te ruime) afbakening. Dit heeft tot gevolg dat bij een klik op een specifiek perceel ook andere project-m.e.r.-procedures getoond kunnen worden waarvoor als afbakening de volledige gemeente ingegeven werd, omdat de eigenlijke contour van die andere procedures niet precies ingetekend kon worden. Milieueffectrapportage (m.e.r.) beoogt de mogelijke gevolgen van projecten voor het leefmilieu en voor de gezondheid van de mens in beeld te brengen opdat deze op een gelijkwaardige wijze (als andere aspecten en belangen) zouden worden meegenomen bij de opmaak van én de besluitvorming over deze projecten.

  • De vastgestelde inventaris landschappelijk erfgoed is een eengemaakte inventaris van vastgestelde landschapselementen. Items die eerder opgenomen waren in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken werden op 1 januari 2023 van rechtswege opgeheven en opnieuw vastgesteld in de inventaris van landschappelijk erfgoed. Ook de landschapselementen uit de vastgestelde landschapsatlas worden overgezet naar de vastgestelde inventaris landschappelijk erfgoed (dit moet nog gebeuren via een apart MB). Landschappelijke gehelen, blijven wel opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas.

  • Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of andere observaties met een zekere relevantie voor het erfgoed. Hiervoor wordt een groot aantal bronnen gebruikt: gepubliceerde gegevens, historische bronnen, meldingen van archeologische vondsten, etc. Momenteel zijn dit uitsluitend archeologische waarnemingen, maar in de toekomst kan dit uitgebreid worden met bouwkundige en landschappelijke. De archeologische waarnemingen vormen samen de Centrale Archeologische Inventaris (CAI). Omwille van de kwetsbaarheid van sommige sites, blijven de meeste CAI-fiches afgeschermd voor bezoekers zonder een persoonlijke toegang. Dit noemen we private waarnemingen. Op 22 maart 2021 werd een deel van de Waarnemingen echter voor iedereen beschikbaar gemaakt. Deze ‘publieke’ waarnemingen zijn vooral fiches over archeologische opgravingsonderzoeken, en vooronderzoeken uitgevoerd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet. Meer uitleg vind je op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingen_info

  • Deze datalaag bevat alle ingediende aanvragen Omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen uit het Omgevingsloket.

  • Deze datalaag bevat alle aanvragen voor omgevingsvergunningen met betrekking tot het uitvoeren en uitbreiden van kleinhandelsactiviteiten uit het Omgevingsloket.

  • Deze datalaag bevat alle aanvragen voor verkavelingen en bijstellen van bestaande verkavelingen uit het Omgevingsloket.

  • Deze datalaag bevat alle ingediende stedenbouwkundige projecten en meldingen uit het Omgevingsloket.

  • Deze datalaag bevat alle ingediende IIOA projecten en meldingen uit het Omgevingsloket. Hierin zijn de dossiers terug te vinden van klasse 1, 2 en 3.

  • De kaart geeft een overzicht van de vast opgestelde zendantennes in Vlaanderen zoals bedoeld in Vlarem II, Artikel 6.10.2.2. §1 door de verwijzing naar de goedgekeurde conformiteitsattesten. Goedgekeurde conformiteitsattesten zijn terug te vinden op basis van hun locatie. De kaart is reeds beschikbaar sinds januari 2014. Sinds februari 2019 werd de structuur van de kaart gewijzigd. De locaties van het zwaartepunt van de dossiers worden weergegeven als een punt. De kaart wordt dagelijks geactualiseerd door nieuw goedgekeurde conformiteitsattesten toe te voegen. Het veld conformiteitsattest bevat een link die toelaat om de afgeleverde conformiteitsattesten in pdf-formaat te downloaden.